موارد توضیحی


کتاب فریاد انتخاب

کتاب-فریاد-انتخابمهم‌ترین و والاترین ارزش برای کارآفرینی شدن، نیاز به آزادی است. کسی که چنین رویکردی برای خود داشته باشد تازه می‌تواند به کارآفرینی و ایجاد اشتغال و خودشکوفایی فکر کند. کسانی کارآفرینی می‌شوند که دوست دارند خودشان کارآفرینی خودشان باشند. آنها کسانی هستند که دوست ندارند از کسی دستور بشنوند. به درون خود دانلود فایل